Sint Jozef onze voorspreker

De maand van Sint Jozef (feestdag 19 maart)

 

jozef1Het is gepast om God te aanbidden om zijn genadewerk en te zwijgen bij het beschouwen van een heilige, die, na Maria, de grootste en de zekerste rechten heeft gehad op de kindsheid van Jezus, en die nooit gesproken heeft, zich tevreden stellende, stap voor stap de weg te volgen, hem door de Voorzienigheid aangewezen. Die zich in nederigheid slachtofferde, om de verheven zending te vervullen, die hem was toevertrouwd.

Drie deugden kenmerken in het bijzonder het bewonderenswaardige en verborgen leven van onze H. Aartsvader Jozef: de eenvoud, de nederigheid en de gehoorzaamheid. In deze drie deugden, als grondslag van alle andere deugden, moeten ook wij de H. Jozef bijzonder navolgen in ons streven naar heiligheid. En vragen we aan het hem toevertrouwde Goddelijk Kind, om in ons hart een vonkje te willen ontsteken van die grote en ware liefde tot Hem, die Hij ook in het hart van zijn Voedstervader, de H. Jozef, had doen ontvlammen.

 

De Heilige Theresia van Avila, de grote hervormster van de Karmel, zegt ons over de heilige Jozef:

jozef2“Ik kan me niet herinneren, dat ik hem ooit iets heb gevraagd, dat hij me niet heeft gegeven. Welk beeld zou ik laten zien, als ik alle genaden zou beschrijven, waarmee God me heeft overladen, alsook de gevaren waarvan Hij me heeft bevrijd, dank zij de voorspraak van deze grote Heilige!

Aan andere Heiligen geeft de goede God slechts de genade om ons bij te staan in één of andere nood; maar ik weet bij ondervinding, dat de glorierijke Heilige Jozef zijn macht gebruikt voor al onze noden. Onze Lieve Heer wil ons daardoor te kennen geven, dat Hij er nog behagen in schept, zijn wil te volbrengen in de hemel door al zijn gebeden te verhoren, net zoals Hij hem op deze vreemde bodem onderdanig was, omdat Hij in hem het gezag van een voedstervader en leermeester erkende.

Nu ik door een zo lange ondervinding het krediet van de Heilige Jozef bij God ken, zou ik iedereen ervan willen overtuigen, hem met een bijzondere toewijding te eren. Tot nog toe heb ik altijd bemerkt, dat de mensen die een ware devotie voor hem koesterden, erop vooruit gingen in de deugd; want deze hemelse Beschermer bevordert opmerkelijk de geestelijke vooruitgang van de zielen die zich bij hem aanbevelen.

Sinds vele jaren al vraag ik hem op zijn feestdag een bijzondere gunst en telkens zag ik mijn verlangens ingewilligd. Indien door enige onvolmaaktheid mijn gebed ook maar enigszins afweek van het doel van de eeuwige glorie, herstelde hij dit wonderlijk in het perspectief van een beter en groter goed.

Ik bezweer hen die het niet willen geloven, dringend en om de liefde Gods, om het maar te beproeven. Bij ondervinding zullen zij zien, hoe voordelig het is, zich bij deze glorierijke Patriarch aan te bevelen en hem op bijzondere wijze te vereren. Vooral de biddende mensen zouden hem altijd met een kinderlijke tederheid moeten beminnen. Ik begrijp niet, hoe men kan denken aan de Koningin der Engelen en aan alle beproevingen die ze meemaakte tijdens de Kindsheid van het Goddelijk Kind Jezus, zonder de Heilige Jozef te bedanken voor de volmaakte toewijding waarmee hij hen beiden te hulp kwam. Wie niemand vindt om hem te onderrichten in het gebed, kan gerust deze bewonderenswaardige Heilige kiezen tot leraar: onder zijn leiding hoeft men niet te vrezen dat men afdwaalt.”

 


 

Copyright © 2016 - 2019 Centro Librario Sodalitium