UNA CUM Bergoglio. UNA CUM Boeddha.

Una cum Bergoglio. Una cum Boeddha.

Jorge Maria Bergoglio gaat gestaag voort met de afbraak van het Katholieke Geloof, een afbraak die onder zijn voorgangers sinds het Tweede Vaticaans Concilie werd ingezet. In de voetstappen van Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI, volgt Bergoglio de modernistische dwalingen van de conciliaire verklaring “Nostra aetate, over de betrekkingen van de Kerk met de niet-christelijke godsdiensten” van 28/10/1965. Het zou absurd zijn de modernist Bergoglio te kritiseren en zich daarbij te beroepen op de modernistische leer van een Johannes Paulus II of Benedictus XVI, aangezien zij allen, zij het op diverse wijze, dezelfde dwalingen ten uitdrukking brachten en brengen, die door de Kerk zijn veroordeeld.

Maar het zou nóg erger zijn hen te erkennen als rechtmatige opperherders van de Kerk en dus als de “toetssteen van de waarheid”, en ze tegelijk te beschuldigen de ketterijen van het modernisme te verbreiden: dit is een zeer verbreide dwaling onder vele “traditionalistische” groeperingen die Vaticanum II aanvaard hebben en “una cum”, in éénheid met Bergoglio zijn, zoals ook onder de volgelingen van het lefebvrisme (binnen én buiten de FSSPX), en die de laatste jaren steeds nauwer zijn gaan samenwerken.

Vaticaanstad, 16 mei 2018 – Bergoglio heeft eraan herinnerd dat “dialoog en samenwerking” heden ten dage sleutelwoorden zijn, in een tijd van groeiende spanningen en conflicten en een zich verbreidend geweld. Hij heeft dat gezegd bij gelegenheid van de ontvangst van een delegatie Boeddhisten, Hindoes, Jaïnisten, en Sikhs, die tevoren hadden deelgenomen aan de bijeenkomst “Dharma en Logos, dialoog en samenwerking in een complex tijdperk” georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Interreligieuze dialoog samen met verscheidene boeddhistische, hindoeïstische, jaïnistische en sikh organisaties. Bergoglio prees het initiatief, en onderstreepte dat we God moeten danken, wanneer religieuze ‘leaders’ zich inzetten voor een cultuur van ontmoeting, en het voorbeeld geven van een dialoog en samenwerking in dienst van het leven, van de menselijke waardigheid en voor het behoud van de schepping.

Alvorens “overvloedige zegeningen” over al de aanwezigen af te roepen, heeft Bergoglio hen bedankt voor hetgeen zij door hun samenwerking tot stand brengen, “ieder volgens zijn eigen religieuze tradities, om onze wereld te verbeteren”.

“Boeddhisten en katholieken moeten een diepere band hebben”

berghoedda

Aansluitend na deze ontvangst, ontmoette hij een delegatie boeddhistische monniken uit Thailand, en bedankte hen voor het  geschenk van hun ‘Heilige Boek’, vertaald door monniken van de Tempel Wat Pho.

 “Het is een voelbaar teken – aldus Bergoglio –  van uw welwillendheid en van de vriendschap die ons nu reeds jarenlang verbindt, een weg waarop met kleine stappen wordt voortgeschreden.” En hij herinnert daarbij aan de ontmoeting in het Vaticaan “tussen de Zalige Paus Paulus VI en de Eerbiedwaardige Somdej Phra Wanaratana”, een ontmoeting vastgelegd op een groot schilderij in de ingangshal van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog.

“Het is mijn vurige wens – besluit Bergoglio –  dat boeddhisten en katholieken hun band verdiepen, elkaar wederzijds steeds beter gaan kennen en meer achting gaan hebben voor hun respectievelijke geestelijke tradities, en dat ze in de wereld getuigen moge zijn van de waarden van gerechtigheid en vrede en van de bescherming van de menselijke waardigheid.”