Una cum… in vereniging met wie?

Over het bijwonen van de H. Mis: “una cum“?

H. Mis1
Una cum… in vereniging met wie?

De catechismus leert ons dat de Heilige Mis de werkelijke hernieuwing is van het Kruisoffer van Christus: Zijn lijden en sterven op het Kruis worden opnieuw tegenwoordig gesteld op het altaar in elke Heilige Mis. Als wij de Heilige Mis bijwonen, dan zijn we dus tegenwoordig bij Jezus’ Kruisoffer, wij staan dan naast Jezus’ Kruis en zijn tegenwoordig bij Zijn lijden en sterven.

Naast Jezus’ Kruis staat ook Maria: Stabat Mater. Maar we mogen niet vergeten, dat er ook anderen tegenwoordig waren bij Jezus’ doodstrijd op het Kruis. Jezus’ vijanden waren er ook tegenwoordig, maar zonder begrip en vervuld van haat en nijd. Maria daarentegen stond onder het Kruis en leed elke smart van haar Zoon volkomen mee, en begreep elk woord dat Hij sprak in Zijn doodstrijd. Zijn vijanden waren er, doch begrepen Hem niet, verstonden Zijn Offer niet, verstonden Zijn woorden niet, en bespotten Hem in hun boosheid en schuldige onwetendheid (Mt. 27,39-49).

Zo was het bij de eerste Heilige Mis. Zo is het ook nu. Hoevelen beseffen, als zij naar de Heilige Mis gaan, dat zij dan onder Jezus’ Kruis gaan staan? En gaan zij dan naast Maria onder het Kruis staan of vervoegen ze zich in hun onkennis bij Jezus’ vijanden?

Volgens de heilige Paus Pius X. zijn de modernisten de gevaarlijkste vijanden van Jezus tot nog toe. Wie deelneemt aan het Heilig Mis-offer, wie dus onder Jezus’ Kruis gaat staan, en daarbij zich verenigt, één is met (una cum) de modernisten, verenigt zich met Jezus’ ergste vijanden, en neemt misschien wel deel aan een geldige Heilige Mis (indien een ware Heilige Mis door een geldige priester en geen novus ordo), staat dan wel bij een échte hernieuwing van Jezus’ Kruisoffer, maar staat daarbij, in (schuldige?) onwetendheid, aan de kant van Jezus’ vijanden, en niet naast Maria onder het Kruis.

Als een gelovige katholiek dus werkelijk beseft wat de Heilige Mis is, dat hij onder het Kruis gaat deelnemen aan de werkelijke tegenwoordigstelling van Jezus’ Offer, hoe zou hij dan ooit nog kunnen deelnemen aan een Heilige Mis, zelfs een ware geldige Heilige Mis, indien deze wordt opgedragen in eenheid met, ‘una cum’ de vijanden van Christus en Zijn Kerk, één met hun leiders en met hun talrijke medeplichtigen? Als we aan de Heilige Mis deelnemen, verenigen we ons dan met Jezus’ Moeder, en kiezen we dan, koste wat het kost, de zijde van de weinige trouw gebleven vrienden van Jezus. En aan wiens zijde staan we dan? De Moeder van Smarten was Jezus stap voor stap gevolgd op Zijn Kruisweg, stond onder het Kruis, en staat er dagelijks nog als Jezus Zijn Offer hernieuwt. Petrus was er niet: hij had zijn Meester verloochend en zal pas later worden bevestigd als Paus; één bisschop was Jezus trouw gebleven tot onder het Kruis: de Heilige Joannes. Verder stonden er nog drie vrome en moedige vrouwen. Dat was al.

Maar door de eeuwen hebben velen zich gevoegd bij deze trouwe volgelingen van Jezus onder het Kruis. Anderen hebben zich bij zijn vijanden gevoegd. Aan ons om de juiste zijde te kiezen: de zijde van Jezus’ vrienden of van zijn vijanden. De zijde van Maria of van Caiphas. Want we kunnen niet beide zijden kiezen. “Niemand kan twee meesters dienen” (Mt. 6,24). Als we trouw willen zijn aan Jezus, dan mogen we dus nooit deelnemen nóch aan de modernistische novus ordo vieringen, nóch aan die Missen die worden opgedragen una cum de huidige modernistische bezetters van de Stoel van Petrus. Eén zijn met Jezus’ vijanden in de Heilige Mis zelf, betekent: terwijl we tegenwoordig zijn bij Zijn Kruisdood of hernieuwing ervan, de zijde kiezen (vaak uit menselijke overwegingen) van de ongelovige Joden die Jezus in hun verblindheid bespotten.

Wanneer we in de Heilige Mis de zijde van Maria onder het Kruis kiezen, zullen we ook verenigd zijn met Joannes, die daar de Katholieke Kerk vertegenwoordigt. Dan zullen we ook mét Joannes de woorden van Jezus’ stervende lippen kunnen horen: “Ziedaar uw Moeder”. Una cum, verenigd met de Katholieke Kerk en zo met Maria onze Moeder, zullen we dóór Jezus’ Lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Dan zullen we niet mét Jezus’ vijanden ten onder gaan, zoals de ongelovige Joden 40 jaar ná de eerste Heilige Mis op een gruwelijke wijze zijn omgekomen bij de verwoesting van hun tempel en heilige stad die zijn Verlosser niet erkend had.