Noveen tot de Heilige Don Bosco

Noveen tot de heilige Don Bosco (22 t/m 30 januari)

 

 1. Eerste dag:
  Heilige Don Bosco, door uw vurige liefde tot Jezus in het Allerheiligste Sacrament en door uw ijver om de aanbidding van de H. Eucharistie te verspreiden, waarbij u vooral het bijwonen van de Heilige Mis, de veelvuldige H. Communie en het dagelijkse bezoek aan het Allerheiligste aanbeveelt, verkrijg voor ons om steeds meer vooruitgang te boeken in de liefde tot en de praktijk van deze heilige devoties en om de eeuwigheid binnen te gaan, gesterkt en getroost door de H. Communie.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 2. Tweede dag:
  Heilige Don Bosco, door uw tedere liefde voor de Maagd Maria, Hulp van de christenen, die altijd uw moeder en uw beschermvrouwe was, verkrijg voor ons een ware en trouwe toewijding aan deze zeer goede Moeder, zodat wij haar machtige bescherming in de loop van ons leven en vooral in het uur van onze dood verdienen.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 3. Derde dag:
  Heilige Don Bosco, door de liefde die u aan de Kerk en aan de Paus hebt betoond, wiens verdediging u voortdurend op u hebt genomen, verkrijg voor ons om onszelf altijd waardige kinderen van de Heilige Katholieke Kerk te tonen, en om de Paus, de onfeilbare Plaatsvervanger van Onze Heer Jezus Christus, lief te hebben en te vereren.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 4. Vierde dag:
  Heilige Don Bosco, door uw grote liefde voor de jongelingen voor wie u een vader en een leraar was en door de heldhaftige offers die u voor hun zaligheid hebt gebracht, verkrijg voor ons dat wij dit uitverkoren deel van het Hart van Jezus edelmoedig liefhebben, en dat elk kind ons doet herinneren aan de aanbiddelijke Persoon van onze Verlosser en Zaligmaker.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 5. Vijfde dag:
  Heilige Don Bosco, die om uw heilig apostolaat voort te zetten en uit te breiden, de Salesianen en de Dochters van Maria, Hulp van de christenen, heeft opgericht, zorg ervoor, we smeken u, dat de leden van deze twee religieuze families altijd door uw geest worden bezield en trouwe navolgers van uw heldhaftige deugden blijven.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 6. Zesde dag:
  Heilige Don Bosco, die, om in de wereld overvloedige vruchten van actief geloof en naastenliefde op te wekken, de vrome Vereniging van salesiaanse medewerkers heeft opgericht, moge haar leden voortdurend volmaakte voorbeelden zijn van christelijke deugden.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 7. Zevende dag:
  Heilige Don Bosco, die alle zielen liefhad en voor wiens redding u uw zonen naar de uiteinden van de aarde hebt gezonden, verkrijg voor ons de genade onophoudelijk te denken aan de zaligmaking van onze ziel en mee te werken aan de redding van zovele ontrouwe gedoopten.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 8. Achste dag:
  Heilige Don Bosco, die met voorliefde de mooie deugd van zuiverheid liefhad en ze dringend aanbeval door voorbeeld, woord en geschrift, verkrijg dat wij deze onmisbare deugd met al onze krachten beoefenen en de verspreiding ervan behartigen.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….
 9. Negende dag:
  Heilige Don Bosco, die altijd zo meelevend was met menselijke ellende, richt uw blik op ons die uw hulp zeer nodig hebben. Verkrijg dat over ons en onze familie de moederlijke zegeningen van Onze-Lieve-Vrouw, Hulp van de christenen, neerdalen; verkrijg voor ons de genaden die we zo nodig hebben; wees onze voorspreker tijdens ons leven en in het uur van onze dood, zodat we eeuwig de goddelijke barmhartigheden zullen bezingen in de luister van de hemel. Amen.
  Onze Vader… Weesgegroet…. Glorie zij….

 

Gebed tot de heilige Don Bosco:

Ik neem in alle vertrouwen mijn toevlucht tot u, Heilige Don Bosco, en bid u om mijn krachtige voorspreker te zijn daar u dicht bij God staat. Verkrijg voor mij vooral de genade om niet in doodzonde te vallen en om tot mijn laatste uur in het goede te volharden.
Ik smeek u deze speciale genade aan God te vragen : …………………….. Als het echter ten nadele van mijn ziel zou zijn, vraag mij dan alleen volledige berusting in Zijn goddelijke wil.