Over de zedigheid in de kleding

Nu de zomermaanden weer op komst zijn, is het goed om de deugd van zedigheid weer in herinnering te roepen, en de plicht van iedere Christen, en in het bijzonder van de Christelijke vaders en moeders, om te waken over een onberispelijke zedigheid in de kleding in hun gezinnen. Geef in de kerk, het Huis van God, maar ook in uw huisgezin en uw omgeving het goede voorbeeld van volmaakte zedigheid in uw kleding, een voorbeeld dat de meesten onder u nog gehad hebben in het verleden in uw gezinnen waar de Allerheiligste Maagd Maria het toonbeeld was van de Zuiverheid.

Hier een uittreksel uit een bisschoppelijk schrijven aan de Geestelijkheid van vóór het 2e Vaticaanse Concilie, betreffende dit onderwerp:

Naar plicht en geweten hebben Wij herhaaldelijk uw waakzame en ijverige hulp ingeroepen, ter afdoende bestrijding der onvoegzame kleding van vrouwen, meisjes en kinderen. Die hulp heeft ons niet ontbroken. Zij heeft zeer vele gelovigen op het gebied der kleding bewaard of teruggevoerd binnen de grenzen der Christelijke zedigheid en eerbaarheid. Intussen ontwaren Wij tot onze grote droefheid bij anderen, niet weinigen, een met de dag toenemende laakbare, slaafse volgzaamheid inzake de meest gedurfde en onbeschaamde modes voor vrouwen en kinderen. Zij gaan daarin zóver, dat zij het niet alleen wagen in zulke kledij katholieke vergaderingen bij te wonen, geestelijken te bezoeken of te ontvangen in huiskamer, in salon of bij familiefeesten, doch zich zelfs niet ontzien door die ergernissen het huis des Heren te komen ontheiligen.

Reeds gelastten Wij u in het verleden jaarlijks onze bekende waarschuwing aan de gelovigen af te kondigen. Wij verzuimden niet u herhaaldelijk op de ernstige plicht te wijzen, desnoods door weigering der in zulke kledij gevraagde HH. Sacramenten of door verwijdering van dezulken uit kerken en kapellen, tenminste Gods Huis tegen die ergernis te beveiligen. De desniettemin toenemende onbeschaamdheid van sommigen noopt ons thans tot nieuw en door meer bepaalde voorschriften, naar Wij hopen, ook meer afdoend verweer.

Wij verordenen dan, dat voortaan openlijk de toediening der gevraagde HH. Sacramenten zal geweigerd worden aan alle personen, ook dus aan kinderen, die zich met tot boven de elleboog onbedekte armen, met opvallende ontbloting van borst, rug of schouders, aan biechtstoel of communiebank durven presenteren, alsmede aan hen, die daar zouden verschijnen met rokken die niet tot over de knieën afhangen. Ontblotingen die tot weigering der HH. Sacramenten aanleiding geven, kunnen in sommige omstandigheden leiden tot verwijdering uit de kerk zelf en zij behoren zeker, al ware het slechts uit wellevendheid, vermeden te worden op katholieke vergaderingen en bij het bezoeken of ontvangen van priesters of geestelijke personen.

Wie zich aan deze wellevendheid niet wenst te storen, doet beter geen priesters of geestelijke personen te bezoeken of te ontvangen en geen katholieke vergaderingen bij te wonen.

Het is verder ons verlangen, dat de gelovigen voortdurend door u zal worden voorgehouden, dat de Christelijke eerbaarheid en voegzaamheid, met uitzondering misschien voor zeer jeugdige kinderen, in onze streken niet volmaakt worden betracht, indien niet het gehele lichaam, behalve hoofd, handen en het bovendeel van de hals behoorlijk gekleed of bedekt is en dat vrouwelijke personen niet dan met gedekt hoofd in onze kerken behoren te verschijnen.

De goede God verlene zijn bijzondere zegen aan uw aller arbeid en gebed ter bescherming der heilige schaamte en der reinheid in ons dierbaar bisdom!

Mode en gewoonte, weer en warmte kunnen nooit een verontschuldiging worden tot schaamteloosheid, onzedigheid en zonde.

 

“Indien uw oog u ergert, ruk het uit… want het beter voor u met één oog het leven in te gaan,
dan met twee ogen geworpen te worden in het helse vuur”

Mt. 18,9

Door Uw Onbevlekte Ontvangenis O Maria,
zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel!